Sinds de invoering van de basisschool zijn kinderen vanaf 5 jaar leerplichtig: dit houdt in dat die kinderen naar school moeten. Ook bij reeds ingeschreven vierjarigen zijn ouders verplicht te zorgen voor geregeld schoolbezoek. Als uw zoon/dochter om een andere reden dan ziekte of doktersbezoek de school niet kan bezoeken, moet u ruim van tevoren even een formulier komen halen bij de directie en dat ingevuld weer afgeven. U krijgt dan bericht of de absentie wel of niet geoorloofd is. Wij zijn verplicht elk verzuim -zonder toestemming- te melden bij de leerplichtambtenaar. Op de kalender kunt u zien, dat onze school royale vakantieperioden heeft. Het is dan ook in principe niet mogelijk, om buiten deze vakantieperioden, leerlingen van school te houden. De wet maakt hierbij echter in een aantal “gewichtige omstandigheden” een uitzondering en in het kort omvat dit: A. Familieomstandigheden:
In een aantal gevallen kan wel verlof worden verleend voor 1 of 2 dagen. Het gaat hierbij om de volgende "andere gewichtige omstandigheden":
- bij het voldoen aan een wettelijke verplichting;
- bij verhuizing;
- voor het bijwonen van een huwelijk van familie;
- bij ernstige ziekte van ouders of familie;
- bij het overlijden van familie;
- bij een 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50-, en 60-jarig huwelijksjubileum van de (groot-)ouders.

B. Vakanties/vakantiedagen:Als de gezinsvakantie geheel of gedeeltelijk buiten de schoolvakanties moet worden opgenomen, dan dient u minstens een maand tevoren een verzoek daartoe in te dienen.
Het verlof kan worden verleend, indien:
1. wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders/verzorgers het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. (bijv. horeca en agrarische sector);
2. een werkgeversverklaring kan worden overlegd, waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is. Indien er in bijzondere omstandigheden volgens de regelgeving vrijstelling is verleend, zal er zo nodig in overleg met de betrokkenen een lesprogramma worden opgesteld om achterstanden te voorkomen.

Regels verlof buiten de schoolvakanties

Verlofaanvraagformulier