Aanmelden van leerlingen.

Ouders kunnen altijd een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek met de directie, dit kan via administratie@obs-demargriet.nl of via 070-3273823. Tijdens dit gesprek wordt u geïnformeerd over het onderwijs op de Margriet, krijgt u een rondleiding en is er uiteraard gelegenheid om vragen te stellen.

T
oelatingsbeleid Stichting Panta Rhei – OBS De Margriet november 2019 

Inleiding
 
De scholen van Panta Rhei zijn in vier verschillende gemeentes gevestigd: Den Haag, Leidschendam-VoorburgVoorschoten en OegstgeestBinnen Leidschendam-Voorburg en Den Haag zijn op gemeentelijk niveau afspraken gemaakt rond aanmelden en toelaten. In Den Haag wordt gewerkt volgens de aanmeldprocedure ‘één-aanmeldleeftijd’. Voor nadere informatie zie de websites van beide gemeentes. 

In dit beleidsdocument gaat het om de beleidskaders waarbinnen de Panta Rhei-scholen hun eigen schoolbeleid vaststellen en uitvoeren. 

De bestaande wet- en regelgeving is maatgevend. Deze is opgenomen in paragraaf 2 van dit document. 

 

1Kaders bij aanmelden en toelaten van leerlingen 

1.1 Kaders toelatingsbeleid voor vierjarigen op Panta Rhei-scholen 

 1. Het staat ouders vrij om vanaf de geboorte van hun kind een vooraanmelding te doen op de school van eigen keuze. Ouders worden bij het doen van een vooraanmelding schriftelijk op de hoogte gesteld van het feit dat: 

 1. Het vooraanmeldingsformulier door een van de ouders ondertekend moet zijn.  

 1. Een vooraanmelding geen wettelijke basis heeft en dat de school geen beslissing – en dus ook geen voorlopige beslissing tot toelating – mag nemen over deze aanmelding. 

 1. Ouders kunnen vanaf 3 jaar de vooraanmelding omzetten in een definitieve aanmelding. 

 

 1. Leerlingen die na het bereiken van de leeftijd van drie jaar aangemeld worden, worden door de school aan de aanmeldlijst toegevoegd.  

 • Het aanmeldingsformulier moet door beide ouders ondertekend zijn. Indien dit niet mogelijk is, geeft de ouder bij de school aan waarom aanmelding door beide ouders niet mogelijk is en levert stukken aan waaruit blijkt dat gezamenlijke ondertekening niet mogelijk of niet van toepassing is (bijvoorbeeld wanneer er geen sprake is van gezamenlijk gezag).  

 • Als ouders willen dat het kind vanaf de 4e verjaardag start op de school, dan, indien mogelijk, vindt de schriftelijke aanmelding plaats uiterlijk 10 weken voor deze dag.  

 • Op het aanmeldformulier geven ouders aan of hun kind een specifieke ondersteuningsbehoefte heeft.  

 • Door de school wordt duidelijk gemaakt dat aanmelden niet hetzelfde is als recht op toelating. 

 

 1. De aanmeldlijst wordt als volgt opgesteld: 

 • Leerlingen worden op de aanmeldlijst geplaatst.  

 • Het staat scholen vrij eigen voorrangsregels te hanteren zolang deze regels helder en eenduidig geformuleerd zijn, zonder uitzondering toegepast worden en openbaar gemaakt zijn via (voor-)aanmeldformulier, schoolgids en website. In het toelatingsbeleid van de school moet precies omschreven staan hoe voorrangsregels de volgorde op de aanmeldlijst en een eventuele wachtlijst bepalen. 

 • De beslissing tot toelating wordt als volgt specifiek voor OBS De Margriet genomen: 

Situatie 1: de school verwacht niet boven het maximum van 28 leerlingen aan te nemen leerlingen uit te komen of gaat alle aangemelde leerlingen plaatsen (met een maximum van 28 leerlingen per groep)  

 

 • Vanaf de dag waarop het kind de leeftijd van 3 jaar heeft bereikt, kunnen ouders het kind aanmelden voor toelating. 

 • De school mag bij de aanmelding (dus na het bereiken van de leeftijd van 3 jaar) meteen schriftelijk toezeggen aan de ouders dat hun kind toegelaten is. De school vraagt vervolgens de ouder om eventuele andere scholen waar het kind aangemeld is te berichten dat de leerling een onderwijsplaats heeft. 

 • Als de leerling een ondersteuningsbehoefte heeft, past de school de zorgplicht toe. Binnen zes weken beslist de school of het kind al dan niet wordt toegelaten (zie art. 40 lid 6 WPO) en neemt hierbij de eventuele extra ondersteuningsbehoefte van het kind in aanmerking (zie art. 40 lid 3 en 4 WPO). Deze termijn kan indien nodig vier weken worden verlengd. Ouders wordt verzocht de school alle relevante informatie om de eventuele extra ondersteuningsbehoefte van het kind vast te stellen, te verstrekken. Wanneer er een schriftelijk advies - gericht op het (schoolse) functioneren van het kind en op basis van onderzoeksgegevens van derden - aanwezig is, wordt ouders hierin inzage te verstrekken. Ook wordt ouders gevraagd te melden of en zo ja wanneer onderzoeken m.b.t. het schoolse functioneren van hun kind gaande zijn of binnen afzienbare tijd plaats zullen vinden. Van het toelatingsbesluit worden de ouders schriftelijk in kennis gesteld. Als besloten wordt de leerling niet toe te laten, gaat de school op zoek naar een passende school voor het kind. Dit kan ook een school voor speciaal (basis)onderwijs zijn. 

 

Wanneer mag een school toelating weigeren en hoe is dan de zorgplicht geregeld? 

 1. Er is geen plaatsruimte, omdat de door de school vastgestelde maximale groepsbezetting niet mag worden overschreden. De school heeft geen zorgplicht. Ouders worden gewezen op plaatsingsmogelijkheden bij andere Panta Rhei scholen of bij andere scholen binnen het samenwerkingsverband.  

 1. Scholen kunnen de ouders van niet-toegelaten kinderen een plaats op een wachtlijst aanbieden. De school heeft geen zorgplicht voor de leerlingen op de wachtlijst. 

 1. De leerling heeft een specifieke ondersteuningsbehoefte en de school heeft onvoldoende mogelijkheden om aan deze ondersteuningsbehoefte te voldoen en kan dit aantonen (bijvoorbeeld d.m.v. een schoolondersteuningsplan op de website van de school). De school heeft in deze situatie zorgplicht. N.B. Onder extra ondersteuning wordt niet verstaan ondersteuning ter bevordering van de beheersing van de Nederlandse taal met het oog op het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden. 

 1. Scholen mogen toelating weigeren indien ouders hen niet in staat stellen om te onderzoeken of hun kind extra ondersteuning nodig heeft. In dit geval heeft de school geen zorgplicht: de ouder moet zelf op zoek gaan naar een andere school voor het kind.  Een beslissing om de aanmelding niet te behandelen moet aan de ouders bekendgemaakt worden binnen vier weken nadat de aanmelding is aangevuld of nadat de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken. De termijn voor het nemen van de toelatingsbeslissing wordt opgeschort met ingang van de dag waarop het bevoegd gezag krachtens de eerste volzin de ouders uitnodigt de aanmelding aan te vullen, tot de dag waarop de aanmelding is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken. Het bovenstaande is voor het bijzonder onderwijs geregeld in de WPO (zie artikel 63 lid 4) en voor het openbaar onderwijs in de Algemene wet bestuursrecht (zie de artikelen 4:5 en 4:15).  

 1. Scholen, m.u.v. openbare scholen, mogen toelating weigeren indien ouders weigeren te voldoen aan het verzoek van de school om schriftelijk te verklaren dat zij de grondslag of onderwijsrichting van de school zullen respecteren of onderschrijven. In dit geval heeft de school geen zorgplicht: de ouder moet zelf op zoek gaan naar een andere school voor het kind. 

 

Indien ouders van mening zijn dat een weigering tot toelating ten onrechte is, kunnen zij bij het bestuur binnen zes weken schriftelijk bezwaar aantekenen tegen de beslissing van de school. Het bestuur van de school zal binnen vier weken na ontvangst van het bezwaar reageren door middel van een besluit.  

 

Kaders bij het toelatingsbeleid bij tussentijdse instroom: 

Indien leerlingen elders bij een school ingeschreven staan of hebben gestaan en de ouders bij de directeur om plaatsing vragen, zal eerst bekeken worden of er plaats is voor nieuwe leerlingen.  

Het kan voorkomen dat de school geen plaats voor het kind heeft, omdat de maximale groepsgrootte is bereikt. Het is de school dan toegestaan om de ouders de mogelijkheid te bieden hun kind op een wachtlijst te laten staan. De school heeft geen zorgplicht t.a.v. leerlingen die niet geplaatst kunnen worden. De school kan in overleg met het bestuur bekijken welke school binnen Panta Rhei wel plek heeft. 

Als er wel ruimte is, kunnen de ouders besluiten over te gaan tot een toelatingsverzoek. Dit doen zij door een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier in te leveren. Het inleveren van een ingevuld aanmeldingsformulier betekent niet dat het kind automatisch is geplaatst. Het kan voorkomen dat de maximale groepsgrootte nog niet is bereikt, maar dat besloten wordt het kind niet toe te laten. Alvorens tot definitieve plaatsing te besluiten, wordt de volgende procedure gevolgd: 

 • De ontvangende school neemt contact op met de school van herkomst. Hierbij worden met toestemming van de ouders alle gegevens opgevraagd die voor de toelating van het kind relevant zijn. 

 • Wanneer er voor de aanmelding al een schriftelijk advies - gericht op het schoolse functioneren van het kind en op basis van onderzoeksgegevens van derden - aanwezig is, worden  de ouders verzocht hierin inzage te verstrekken.  

 • Ook worden de ouders verzocht te melden of en zo ja wanneer onderzoeken m.b.t. het schoolse functioneren van hun kind gaande zijn of binnen afzienbare tijd plaats zullen vinden. 

De school beslist binnen zes weken na ontvangst van de aanmelding of het kind al dan niet wordt geplaatst (zie art. 40 lid 6 WPO) en neemt hierbij de eventuele extra ondersteuningsbehoefte van het kind in aanmerking (zie art. 40 lid 3 en 4 WPO). Indien de beslissing tot plaatsing niet binnen 6 weken gegeven kan worden, deelt de school dit aan de ouders mede. Deze termijn kan met 4 weken worden verlengd. 

Van het besluit worden de ouders schriftelijk in kennis gesteld. Ingeval van toelating van het kind wordt na ontvangst van een bericht van uitschrijving, een afschrift van de verklaring van inschrijving naar de school van herkomst gezonden. 

 

Redenen voor het weigeren van toelating kunnen zijn:  

 

 1. De leerling heeft een specifieke ondersteuningsbehoefte en de school heeft onvoldoende mogelijkheden om aan deze ondersteuningsbehoefte te voldoen en kan dit aantonen (bijvoorbeeld d.m.v. een schoolondersteuningsplan op de website van de school). De school heeft in deze situatie zorgplicht. N.B. Onder extra ondersteuning wordt niet verstaan ondersteuning ter bevordering van de beheersing van de Nederlandse taal met het oog op het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden. 

 1. Scholen mogen toelating weigeren indien ouders niet bereid zijn om relevant onderzoek te laten verrichten naar de ondersteuningsbehoefte van hun kind. In dit geval heeft de school geen zorgplicht: de ouder moet zelf op zoek gaan naar een andere school voor het kind. Het bijzonder onderwijs heeft op grond van artikel 63 lid 4 van de Wet op het primair onderwijs de mogelijk om de aanmelding van een leerling niet te behandelen, indien de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanmelding of voor de voorbereiding van de toelatingsbeslissing, mits de ouders de gelegenheid hebben gehad de aanmelding binnen een door het bevoegd gezag gestelde termijn aan te vullen. Een beslissing om de aanmelding niet te behandelen moet aan de ouders bekendgemaakt worden binnen vier weken nadat de aanmelding is aangevuld of nadat de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken. De termijn voor het nemen van de toelatingsbeslissing wordt opgeschort met ingang van de dag waarop het bevoegd gezag krachtens de eerste volzin de ouders uitnodigt de aanmelding aan te vullen, tot de dag waarop de aanmelding is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken. Het bovenstaande is voor het bijzonder onderwijs geregeld in de WPO (zie artikel 63 lid 4) en voor het openbaar onderwijs in de Algemene wet bestuursrecht (zie de artikelen 4:5 en 4:15).   

 1. Scholen, m.u.v. openbare scholen, mogen toelating weigeren indien ouders weigeren te voldoen aan het verzoek van de school om schriftelijk te verklaren dat zij de grondslag of onderwijsrichting van de school zullen respecteren of onderschrijven. In dit geval heeft de school geen zorgplicht: de ouder moet zelf op zoek gaan naar een andere school voor het kind. 

 

Indien ouders van mening zijn dat een weigering tot toelating ten onrechte is, kunnen zij bij het bestuur binnen zes weken schriftelijk bezwaar aantekenen tegen de beslissing van de school. Het bestuur van de school zal binnen vier weken na ontvangst van het bezwaar reageren door middel van een besluit.